Grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje, że zgodnie z § 1, ust. 1, pkt. 2, lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Obowiązek zgłaszania dotyczy również osób, utrzymujących drób lub inne ptaki na własne potrzeby, tzw. chów przyzagrodowy.

Sporządzenie przedmiotowej ewidencji umożliwi szybkie podjęcie działań w przypadku wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu.

Jednocześnie informuje, że nieprzestrzeganie przepisów w/w rozporządzenia zagrożone jest karą administracyjną w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacje na temat miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy zgłaszać na wniosku listownie lub osobiście w siedzibie.

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.