Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-12-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-20.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marek Buchar, m.buchar@gdansk.wiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 598 423 107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji  mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 29
Tel.: +48598423107
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
Nazwa organu: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku
Adres: ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk

Budynek (jednopiętrowy) zlokalizowany jest w głębi posesji po lewej stronie. Cała posesja,
na której znajduje się budynek otoczona jest płotem. Wejście-wyjście/wjazd-wyjazd na teren posesji przez furtkę /bramę.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się na ul. Armii Krajowej w odległości około 100 m.

Dojazd do przystanku autobusowego liniami: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 18, 21.

Linie autobusowe obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

  • Teren posesji wyłożony jest kostką brukową.
  • Do budynku prowadzi 1 wejście z możliwością podjazdu dla wózków z prawej strony.
  • Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
  • Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest „przycisk przywołania dla osób ze szczególnymi potrzebami”.
  • Po wejściu do budynku znajdujemy się w przedsionku (mała powierzchnia) z drzwiami wejściowymi  (nie otwierają się automatycznie) na korytarz parteru budynku.
  • W przedsionku zainstalowany jest domofon. Aby wejść dalej należy wcisną cyfrę „1” na domofonie i poczekać na zgłoszenie pracownika. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznaczony tablicą informacyjną na ścianie bocznej budynku (po jego lewej stronie) widocznej od strony ulicy oraz przy drzwiach wejściowych do budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również oznaczeń ciągów komunikacyjnych
w sposób dotykowy lub głosowy.

Parking

Powierzchnia parkingowa na posesji jest bezpłatna i umożliwia parkowanie dużej ilości pojazdów. Jest nieoznaczona. Dotyczy to również miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Recepcja

Sekretariat zlokalizowany jest na I piętrze budynku. Na parterze budynku za drzwiami wejściowymi
z przedsionka, po prawej stronie znajduje się recepcja, gdzie można zostawić przyniesione dokumenty i uzyskać potrzebne informacje. W przedsionku znajduje się skrzynka pocztowa gdzie można wrzucić przyniesioną korespondencję.

Trasa wolna od przeszkód

W całym budynku występują poziome i pionowe bariery w przestrzeni komunikacyjnej.

Winda

Brak windy.

Toalety

Toalety są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowane są na parterze budynku.

Urząd posiada pętlę indukcyjną 

Pies asystujący 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu sprawy w urzędzie.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy :

  • e-mail: piwslup@gdansk.wiw.gov.pl
  • telefonicznie pod nr telefonu: 59 84 23 107 wew. 31, 40 – Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku.

Usługa tłumaczenia jest bezpłatna.