Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piw.slupsk.pl

Data publikacji: 23-07-2012 r.

Data aktualizacji: 29-03-2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wyszczególnionych poniżej.

 1. Tytuły podstron
  – Tytuły podstron zawierają powtórzoną nazwę serwisu.
 2. Linki
  – Serwis zawiera odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  – Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 3. Odnośniki w obrębie strony
  – Liki wewnętrzne zawierają nieprawidłowe określenie celu.
 4. Nagłówki
  – Nie wszystkie strony serwisu posiadają nagłówek H1.
  – Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków.
 5. Kontrasty i kolorystyka strony
  – Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  – Ala spełnienia wymogów kontrastu, serwis może wymagać przełączenia w specjalny tryb kontrastowy.
 6. Widoczność fokusa klawiatury
  – Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 7. Walidacja HTML/CSS
  – Strona zawiera błędy walidacji HTML.
 8. Dostępność interfejsu użytkownika
  – Interfejs serwisu może zawierać elementy, które mogą być trudne w obsłudze.
 9. Odstępy w tekście
  – Serwis zawiera treści, które nie spełniają minimalnych wymogów odstępów.

Data sporządzenia: 29-03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.piw.slupsk.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku nie posiada aplikacji mobilnych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną – Markiem Bucharem, adres e-mail: m.buchar@gdansk.wiw.gov.pl. Można również kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu +48 598 423 107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
Nazwa organu: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku
Adres: ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk

Budynek (jednopiętrowy) zlokalizowany jest w głębi posesji po lewej stronie. Cała posesja,
na której znajduje się budynek otoczona jest płotem. Wejście-wyjście/wjazd-wyjazd na teren posesji przez furtkę /bramę.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się na ul. Armii Krajowej w odległości około 100 m.

Dojazd do przystanku autobusowego liniami: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 18, 21.

Linie autobusowe obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Teren posesji wyłożony jest kostką brukową. Do budynku prowadzi 1 wejście z możliwością podjazdu dla wózków z prawej strony. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest „przycisk przywołania dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Po wejściu do budynku znajdujemy się w przedsionku (mała powierzchnia) z drzwiami wejściowymi  (nie otwierają się automatycznie) na korytarz parteru budynku. W przedsionku zainstalowany jest domofon. Aby wejść dalej należy wcisną cyfrę „1” na domofonie i poczekać na zgłoszenie pracownika. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznaczony tablicą informacyjną na ścianie bocznej budynku (po jego lewej stronie) widocznej od strony ulicy oraz przy drzwiach wejściowych do budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również oznaczeń ciągów komunikacyjnych 
w sposób dotykowy lub głosowy.

Parking

Powierzchnia parkingowa na posesji jest bezpłatna i umożliwia parkowanie dużej ilości pojazdów. Jest nieoznaczona. Dotyczy to również miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Recepcja

Sekretariat zlokalizowany jest na I piętrze budynku. Na parterze budynku za drzwiami wejściowymi
z przedsionka, po prawej stronie znajduje się recepcja, gdzie można zostawić przyniesione dokumenty i uzyskać potrzebne informacje. W przedsionku znajduje się skrzynka pocztowa gdzie można wrzucić przyniesioną korespondencję.

Trasa wolna od przeszkód

W całym budynku występują poziome i pionowe bariery w przestrzeni komunikacyjnej.

Winda

Brak windy.

Toalety

Toalety są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowane są na parterze budynku. 

Obsługa niesłyszących

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu sprawy w urzędzie.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy :

– e-mail: piwslup@gdansk.wiw.gov.pl

– telefonicznie pod nr telefonu: 59 84 23 107 wew. 31, 40 – Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku.

Usługa tłumaczenia jest bezpłatna.

Urząd posiada pętlę indukcyjną.

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Skip to content