Wyznaczenia lekarzy

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Słupsku, w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z 2022 r. poz. 974, 1570) informuje, że z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2023 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z 2022 r. poz. 974, 1570) powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji; wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt oraz wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje, że w ramach nadzoru nad bezpieczeństwa żywności wyznaczeniem będą objęte następujące czynności:

 1. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 2. badania mięsa zwierząt łownych,
 3. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 4. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 5. sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab.

Do wykonywania powyższych czynności będzie potrzebnych:

 1. w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 1 lekarz weterynarii
 2. w zakresie badania mięsa zwierząt łownych – 1 lekarz weterynarii
 3. w zakresie sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia –1 lekarz weterynarii
 4. w zakresie badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 2 lekarzy weterynarii
 5. w zakresie sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab – 2 lekarzy weterynarii

Natomiast w ramach nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt wyznaczeniem objęte będą następujące czynności:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
 2. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 3. pobierania próbek do badań,
 4. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 5. wykonywania czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań klinicznych zwierząt, ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, pobierania próbek do badań,

Do wykonywania powyższych czynności będzie potrzebnych:

 1. w zakresie szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 21 lekarzy weterynarii,
 2. w zakresie badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 7 lekarzy weterynarii,
 3. w zakresie pobierania próbek do badań- 21 lekarzy weterynarii,
 4. w zakresie prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt- 3 lekarzy weterynarii,
 5. wykonywania czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań klinicznych zwierząt, ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, pobierania próbek do badań – 2 osoby.

Obszar wykonywania działalności: powiat słupski oraz miasto Słupsk.

Termin realizacji zadań: 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia można składać do 1 grudnia 2022 r. osobiście, poprzez ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym liczy się data wpływu dokumentów do PIW Słupsk.

Do wniosku należy dołączyć załączniki według specyfikacji umieszczonej we wniosku.

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania administracyjnego. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Skip to content