ROZPORZĄDZENIE MRIRW Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚRODKÓW PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ASF 18.01.2019

16 stycznia 2019 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie nieznacznie zmienia zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie, które od lutego 2018 r. obowiązują na terenie naszego województwa, tj.:

  • obowiązek, o którym mowa w  § 1a. pkt 1 b) rozporządzenia, tj. prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń, rozszerzono o środki transportu do przewozu  paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wjeżdżające na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
  • zmieniono zapis zakazu § 1a. pkt 2 a) rozporządzenia, który otrzymał brzmienie „zakazuje się:
    a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,”

Zmiany wchodzą w życie 30 stycznia 2019 roku.

Skip to content